TOMAS CONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-0506/20 pn. Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa TOMAS CONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19 zgodnie z umową zawartą dnia 1 grudnia 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.

Dofinansowanie: 70 605,99 PLN