Dotacje z UE

Grant B+R

Posted on

TOMAS CONSULTING S.A. realizuje GRANT zgodnie z umową o powierzenie grantu nr GRANT2/131 zawartą dnia 23 października 2019 r. Grant udzielany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Granty na badania i rozwój”. Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie usprawnienia procesu sporządzania dokumentacji aplikacyjnej, poprzez ograniczanie […]

Dotacje z UE

Informacja o wsparciu

Posted on

TOMAS CONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-0506/20 pn. Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa TOMAS CONSULTING SPÓŁKA AKCYJNA w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19 zgodnie z umową zawartą dnia 1 grudnia 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Poddziałania 1.4.1 […]