TOMAS CONSULTING S.A. realizuje GRANT zgodnie z umową o powierzenie grantu nr GRANT2/131 zawartą dnia 23 października 2019 r. Grant udzielany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Granty na badania i rozwój”. Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie usprawnienia procesu sporządzania dokumentacji aplikacyjnej, poprzez ograniczanie liczby występujących błędów, skrócenia czasu realizacji usługi oraz stworzenia modelowego rozwiązania realizacji projektów charakteryzujących się koniecznością zaangażowania dużego zespołu ludzi i przetworzenia znaczących ilości danych.